Algemene voorwaarden

Op alle diensten van Sevi Rutgrink – Keto Coaching zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

artikel 1 – algemeen
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van diensten door Sevi Rutgrink – Keto Coaching.

b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– Opdracht: de tussen Sevi Rutgrink – Keto Coaching en opdrachtgever of cliënt gesloten overeenkomst van opdracht.

– Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot door Sevi Rutgrink – Keto Coaching geleverde diensten.

– Cliënt: de natuurlijke persoon, tevens opdrachtgever, die door Sevi Rutgrink – Keto Coaching wordt begeleid of de door opdrachtgever aangewezen natuurlijke persoon die door Sevi Rutgrink – Keto Coaching is geaccepteerd en die zelf op vrijwillige basis heeft gekozen voor begeleiding door Sevi Rutgrink – Keto Coaching en tevens heeft ingestemd met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden die voor hem/haar van toepassing zijn.

c. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voorzover zij door Sevi Rutgrink – Keto Coaching schriftelijk zijn bevestigd. Sevi Rutgrink – Keto Coaching wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

artikel 2 – opdracht
a. Offertes van Sevi Rutgrink – Keto Coaching zijn vrijblijvend en gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht dan kan Sevi Rutgrink – Keto Coaching de begeleiding beperken, uitstellen of beëindigen.

b. De opdracht is een inspanningsovereenkomst voor zowel Sevi Rutgrink – Keto Coaching, als de opdrachtgever, als de cliënt. Hiermee verbindt men zich tot een optimale inzet.

c. Een opdracht tot begeleiding door Sevi Rutgrink – Keto Coaching komt niet tot stand dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Sevi Rutgrink – Keto Coaching. Aanvullingen en wijzigingen kunnen slechts schriftelijk geschieden.

d. Sevi Rutgrink – Keto Coaching wijst de opdrachtgever erop dat aanvaarding van begeleiding door cliënt niet mag worden beschouwd als een toezegging tot beëindiging van het dienstverband, erkenning van de noodzaak tot vertrek, erkenning van incompetentie of het bestaan van een onwerkbare situatie. De begeleiding zal niet kunnen en mogen dienen als een argument voor ontslag. De begeleiding door Sevi Rutgrink – Keto Coaching zal de rechtspositie van opdrachtgever en cliënt niet beïnvloeden. Zij behouden beiden hun rechten en vrijheden.

e. Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en/of de cliënt verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan Sevi Rutgrink – Keto Coaching de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen.

f. De door Sevi Rutgrink – Keto Coaching aangegeven termijnen voor de verrichtingen van haar diensten zijn indicatief.

g. Sevi Rutgrink – Keto Coaching behoud het recht data of locaties te wijzigen/ te annuleren. Indien de opdrachtgever/cliënt niet akkoord is kan men kosteloos afzien van het coachingstraject.

artikel 3 – tarieven
a. De door Sevi Rutgrink – Keto Coaching gemaakte reis- en verblijfkosten alsmede overige kosten zullen, indien nodig, apart in rekening worden gebracht.

b. De reiskosten die cliënt maakt komen voor rekening van cliënt en/of opdrachtgever zelf.

c. De honorering die Sevi Rutgrink – Keto Coaching zal ontvangen, wordt vooraf overeengekomen en is niet afhankelijk van het resultaat van de begeleiding.

d. Indien Sevi Rutgrink – Keto Coaching bij langlopende overeenkomsten haar tarieven tussentijds wil verhogen, zal zij dit 1 maand van te voren aan de opdrachtgever/cliënt melden. Indien de opdrachtgever/cliënt niet akkoord is met de tussentijdse prijsverhoging zijn Sevi Rutgrink – Keto Coaching en de opdrachtgever/cliënt gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Mochten partijen in onderhandeling zijn over de wijziging van de overeenkomst dan gaan de lopende begeleidingen gedurende maximaal 1 maand onder de eerder overeengekomen voorwaarden door.

e. Indien de cliënt niet tijdig op een intake afspraak arriveert, in persoon dan wel via Skype en/of Facetime, zal Sevi Rutgrink – Keto Coaching de gereserveerde tijd volledig bij de opdrachtgever in rekening brengen. Wanneer de cliënt een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak afzegt, is de opdrachtgever de gereserveerde tijd volledig verschuldigd.

artikel 4 – betalingsvoorwaarden
a. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, en dient te worden overgemaakt op de bankrekening van Sevi Rutgrink – Keto Coaching

b. Klachten over facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden gedaan.

c. Indien de opdrachtgever/cliënt niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever/cliënt direct na het verstrijken van de betalingstermijn zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente over het uitstaande bedrag verschuldigd. De door Sevi Rutgrink – Keto Coaching te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het achterstallige bedrag zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij door de rechter daarover anders wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15 % van het achterstallige bedrag met een minimum van €100,-.

d. Sevi Rutgrink – Keto Coaching is gerechtigd om haar begeleiding op te schorten zolang de opdrachtgever/cliënt in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Dit geldt ook wanneer een vaste uitvoeringstermijn is afgesproken.

artikel 5 – vertrouwelijkheid
a. Iedere partij zal naar derden toe strikte vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de wederpartij. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

b. Indien en voorzover Sevi Rutgrink – Keto Coaching schriftelijk rapport uitbrengt aan de opdrachtgever, niet zijnde de cliënt, zal de cliënt vooraf het rapport mogen inzien.

c. De opdrachtgever en/of de cliënt mogen bij de intake geen belangrijke gegevens van psychische, sociale, juridische of justitiële aard achterhouden die de voortgang van de begeleiding kunnen belemmeren.

artikel 6 – aansprakelijkheid
a. Sevi Rutgrink – Keto Coaching is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade als gevolg van door cliënt of opdrachtgever ondernomen handelingen of gedrag dat mogelijkerwijs zou kunnen voortvloeien uit de begeleiding of de door Sevi Rutgrink – Keto Coaching gegeven adviezen.

b. Sevi Rutgrink – Keto Coaching is voorts slechts aansprakelijk voor tekortkomingen bij de uitvoering van haar dienstverlening indien en voorzover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of een grove tekortkoming.

c. De aansprakelijkheid voor de schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Sevi Rutgrink – Keto Coaching voor haar dienstverlening heeft ontvangen. Heeft de uitvoering van de opdracht langer dan 6 maanden geduurd dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium over de laatste 6 maanden.

d. Wanneer opdrachtgever op grond van het bovenstaande meent aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding dan dient hij, op straffe van verval, zijn aanspraken binnen bekwame tijd schriftelijk doch uiterlijk binnen 1 jaar na het beëindigen van de opdracht schriftelijk aan Sevi Rutgrink – Keto Coaching kenbaar te maken.

artikel 7 – intellectueel eigendom
a. De door Sevi Rutgrink – Keto Coaching uitgebrachte adviezen en/of rapportages evenals eventueel aangeboden werkmateriaal en programmatuur zijn uitsluitend bestemd voor cliënt zelf en, onder voorbehoud van toestemming van de cliënt en indien van toepassing, tevens bestemd voor inzage door de opdrachtgever.

b. Sevi Rutgrink – Keto Coaching behoudt te allen tijde alle rechten voor op uitgebrachte adviezen en rapportages evenals eventueel aangeboden werkmateriaal en de programmatuur en hierop betrekking hebbende informatie en ‘know-how’, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of als na verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht.

c. Voor geheel of gedeeltelijke bekendmaking of ter beschikkingstelling van uitgebrachte adviezen en rapportages evenals eventueel aangeboden werkmateriaal en de programmatuur en hierop betrekking hebbende informatie en kennis aan anderen dan opdrachtgever en cliënt is voorafgaande schriftelijke toestemming van Sevi Rutgrink – Keto Coaching nodig.

d. Opdrachtgever vrijwaart Sevi Rutgrink – Keto Coaching voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van anderen.

artikel 8 – opzegging
a. De opdrachtgever/cliënt is te allen tijde bevoegd de overeenkomst te beëindigen door opzegging. De opdrachtgever/cliënt dient kosten van een aangekochte training wel geheel te voldoen aan Sevi Rutgrink – Keto Coaching. De opdrachtgever/cliënt is bij opzegging bij coaching zonder aangekochte coaching enkel verplicht het aantal uren dat de cliënt aan begeleiding heeft ontvangen voor de opzegging tegen normaal uurtarief te vergoeden.

b. De reden van opzegging wordt gemotiveerd aan de andere partijen medegedeeld.

c. In geval van opzegging door de opdrachtgever/cliënt voordat de eerste afspraak tussen cliënt en Sevi Rutgrink – Keto Coaching heeft plaatsgevonden, is Sevi Rutgrink – Keto Coaching gerechtigd €35.- aan administratie- en voorbereidingskosten in rekening te brengen.

artikel 9 – ontbinding
a. Sevi Rutgrink – Keto Coaching is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding te ontbinden indien:

– de opdrachtgever/cliënt in verzuim is;

– de opdrachtgever/cliënt failliet wordt verklaard of zijn faillissement aanvraagt, surséance van betaling aanvraagt of een schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen wordt aangevraagd;

– opdrachtgever of cliënt willens en wetens belangrijke informatie voor de voortgang van de begeleiding achterhoudt of heeft gehouden;

– cliënt onvoldoende gemotiveerd is om effectief te kunnen worden begeleid.

b. In bovengenoemde gevallen is de opdrachtgever/cliënt tegenover Sevi Rutgrink – Keto Coaching schadeplichtig. De hoogte van de schade wordt vastgesteld op de helft van het overeengekomen bedrag voor de resterende begeleiding vermeerderd met het aantal uren dat begeleiding heeft plaatsgevonden die nog niet zijn betaald.

c. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Sevi Rutgrink – Keto Coaching zijn toe te rekenen. Wanneer Sevi Rutgrink – Keto Coaching door overmacht tijdelijk verhinderd is om de door haar aangegane verplichtingen na te komen, heeft zij het recht om de nakoming ervan op te schorten of in overleg met de opdrachtgever zodanig aan te passen dat uitvoering mogelijk blijft, zonder in verzuim te zijn. Wanneer nakoming door Sevi Rutgrink – Keto Coaching blijvend onmogelijk is of langer duurt dan 3 maanden wordt de door partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder recht op schadevergoeding voor een der partijen. Indien een voorschot op de betaling heeft plaatsgevonden voor diensten die nog niet zijn verricht, zal Sevi Rutgrink – Keto Coaching deze binnen redelijke termijn terugbetalen.

artikel 10 – toepasselijk recht
Op alle betrekkingen tussen Sevi Rutgrink – Keto Coaching en de cliënt en/of opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.